:به همشون ميگم سيما ست اسمش، ولی نيست.

خنده ام گرفت از اين جمله ی معصومانه اما ناخودآگاه عميق 01.gif

سعی ميکنم باشم عزيزم01.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید