دلم برای کلاس زبانم تنگ ميشه.خيلی کلاس خوبی بود.امروز جلسه آخرش بود.چقدر اين کلاسهای غير مختلط خوبن.آخی.معلممون هم خيلی خوب بود.کلا خوش ميگذشت سر کلاس.

شاگردای کلاسمون هم همه خيلی زرنگ بودن.من با کنترل خواجه نصير کمترين مدرک کلاس رو داشتم.(البته هنوز همينش هم ندارم02.gif).

اما حيف که کلا هميشه :Let bygone,be bygone   می شه.

03.gif

زبانم يه کم خوب شده .نه؟18.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید