فردا امتحان دارم.شايد اگه شانس بيارم آخرين امتحان.اگه اذيتم نکنن.اما دريغ از يک کلمه درس.هيچی نخوندم.

خسته ام.دل تنگ و دلگير.دلم شعر می خواهد.يک ساعتی هست که شعر ميخوانم.شاد می شوم.غمگين می شوم.آه ميکشم.بغض ميکنم.چقدر  شعر ها رادوست دارم.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید