آنچه در گوشم نجوا کردی را در دل برايت فرياد ميکنم

کاش می شنيدی...

من چه خوب هر چه گفتی را شنيدم

 و تو چه بی رحمانه فريادهايم را انکار ميکنی...

کاش می شنيدی

کاش می شنيدی

کاش می شنيدی

/ 0 نظر / 6 بازدید