فردا بايد دوباره امتحان بررسی بدم.استاد صدبار تاکيد کرد که بخونی بيای ها.اينقدر اعصابم خورده که از صبح تا حالا از کل جزوه ۲ صفحه خوندم.

يادمه شب امتحان اصلی بررسی هم همين حال و روز رو داشتم و نتونستم هيچی بخونم.

الکترونيک صنعتی هم همين برنامه بود.

خيلی آدم بايد ضعيف باشه که وقتی از لحاظ روحی و جسمی دروو داغونه نتونه بشينه برای حياتی ترين امتحان زندگيش درس بخونه.

مگه نه؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
subconscious

بابا سيما چرا اينجوری می کنی خوب. خودت هم می دونی که اگه گفته بيا دوباره امتحان بده يعنی اين دفعه خيلی با دفعه پيش فرق می کنه. بعدش هم آخه واسه چی نمی تونی بگذری؟ چرا نمی تونی يه موضوعی رو تو بايگانی مغزت نگه داری و بعدا درش بياری و بهش فکر کنی؟ هر چقدر هم اعصابت خورد باشه بايد سعی کنی خودتو جمع کنی. اگه دانشگاه اين يه موردو بهت ياد نداده باشه پس هيچی ياد نداده