روزهای سرنوشت ساز.

تنم می لرزه.

هيچ روزهايی تو زندگيم اندازه يه هفته يی که در راهه مهم نبوده.

اما احتمال می دم روزهای مهمتری هم در پيش باشه.

منم که مضطررررررررررررررررررببببب31.gif

/ 3 نظر / 14 بازدید
subconscious

مگه تو مظطربی؟

subconscious

من که فکر نمی کردم که مظطرب باشی

نیما دارابی

سرنوشت ساز؟ آخه چرا؟ و تا چه حد؟ پس برنامه های ديگه چی می شه؟... يعنی من اشتباه کردم؟!