ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/۱۳  کلمات کلیدی:
خودمونيم عجب زور می گم من ها!!!!!!!!!!۱
خو ب بچه راست می گه.بايد خودم فکرمو به کار بندازم .
چقدر هديه دادن کار سختيه